O nas

Fundacja Magia Karpat

Fundacja Magia Karpat

Jesteśmy organizacją, która została zarejestrowana 31 sierpnia 2021 r.

Głównymi celi Fundacji są:  działanie Uniwersytetu Ludowego w Nowych Sadach [ULNS], prowadzenie akcji „Pomoc dla Ukrainy”, w okresie wojny z Rosją i w czasie odbudowy oraz realizacja projektów na rzecz praw człowieka i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel Fundacji Magia Karpat

1. CELE STATUTOWE FUNDACJI MAGIA KARPAT

Celami nadrzędnymi Fundacji Magia Karpat są miedzy innymi:
 1. Edukacja społeczna, ekologiczna i estetyczna. Zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego obszaru Karpat i Podkarpacia, w tym budownictwa sakralnego i świeckiego, sztuki sepulkralnej, sztuki ludowej, rzemiosła, rękodzieła, zwyczajów, obrzędów, muzyki, kuchni.
 2. Budowanie świadomości ekologicznej obywateli, by sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, w którym człowiek i otaczająca go natura osiągają stan równowagi i wzajemnego poszanowania.
 3. Budowanie przekazu międzypokoleniowego w kwestii dziedzictwa materialnego i niematerialnego obszaru Karpat i Podkarpacia, w celu transmisji wiedzy, tradycji, zwyczajów oraz zachowanie ich lub sprzyjanie ich ewolucji z wykorzystaniem współczesnej technologii cyfrowej.
 4. Wspieranie równości społecznej, integracja grup wiejskich, walka z wykluczeniem społecznym, gospodarczym i komunikacyjnym.
 5. Dobroczynność i działalność charytatywna.
 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 7. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 11. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.

 

2. FORMY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI MAGIA KARPAT

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) promowanie działań zrównoważonego rozwoju osobistego w oparciu o kulturę, zwyczaje, obrzędy, ekologię, sport (soma i psyche) wśród dzieci, młodzieży osób dorosłych i seniorów;
b) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek kształcenia ustawicznego, w szczególności umożliwiających osobom dorosłym rozwój zainteresowań i uzdolnień, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
c) przygotowywanie społeczeństwa – głównie mieszkańców wsi i rolników – do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich oraz budowanie szerokiego partnerstwa społecznego i gospodarczego służącego rozwojowi wsi;
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób społecznie wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, siły sprawczej oraz służących kreowaniu postaw inicjatywy i samodzielności;
e) promowanie działań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży;
f) opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących zagrożeń dla harmonijnego współistnienia człowieka, przyrody, dziedzictwa kulturalnego i religijnego;organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wykładów i innych imprez związanych z tematami: dziedzictwo materialne i niematerialne oraz ekologia;
g) propagowanie postaw zrównoważonego rozwoju osobistego w szkołach podstawowych; gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez projekty edukacji bezpośredniej i zdalnej;organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;
h) organizowanie zawodów i turniejów sportowych promujących proekologiczny styl życia
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
k) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
l) popularyzowanie nowoczesnej formuły uniwersytetu ludowego wśród polityków, decydentów oświatowych różnych szczebli, nauczycieli i animatorów oświaty dorosłych;
m) prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej.
n) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
o) tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
p) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;

Nasze działania

AKCJA POMOC

DLA UKRAINY

Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Jesteśmy tego pewni, stąd walcząc również o nasze bezpieczeństwo, uruchomiliśmy akcję pomocy dla Ukrainy, która stała się ofiarą ataku Federacji Rosyjskiej.

Cały cywilizowany świat stanął z dnia na dzień w obliczu walki dobra ze złem. Pomagając Ukrainie, pomagamy sobie, Polsce, Europie, światu – i nie jest to patos, lecz fakt, z którym przyszło nam się zmierzyć rano 24 lutego 2022 roku.

Od początku inwazji wspieramy medyków oraz żołnierzy na ukraińskim froncie. Przekazujemy leki, środki opatrunkowe, apteczki taktyczne oraz środki ochronne dla żołnierzy. Przekazaliśmy już kilka transportów pomocy do Ukrainy. Zasadą naszego działania jest pomoc docelowa, innymi słowy kontrolujemy całą sieć logistyczną, tak by rzeczy od nas docierały do najbardziej potrzebujących miejsc. Nie wysyłamy hurtowo, uważamy, że lepiej mniej, ale pewniej. Więcej o naszych akcjach możecie przeczytać w zakładce „Pomoc dla Ukrainy”.     

UNIWERSYET LUDOWY w Nowych Sadach

Uniwersytet Ludowy w Nowych Sadach rozpoczął swoją działalność 17 września 2021 roku.

Misja naszego uniwersytetu czerpie inspirację z trzech źródeł. Po pierwsze z idei Mikołaja Grundtviga, po drugie z tradycji edukacji osób dorosłych na terenach dawnej Galicji, a po trzecie ze szczególnego wielokulturowego charakteru lokalnych wspólnot wiejskich. Wśród założeń Grundtviga, które są nam najbliższe i które wcielamy w życie, to idea otwartości wobec potrzeb lokalnej wspólnoty, co przekłada się na działanie na rzecz jej pragnień i pomysłów, nie zaś narzucaniu własnej wizji. Na terenie Podkarpacia ogromnie istotna jest lokalna tożsamość, zatem pragniemy ją wzmacniać, sięgając do źródeł kultury ludowej, dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi, a tym samym utrwalać istniejące więzi międzyludzkie. Szukamy konsensusu, wspólnie definiujemy potrzeby i realizujemy pomysły.

 

Drugim filarem uniwersytetu są idee wpracowane przez Ignacego Solarza, który powołał w roku 1924 UL w Szycach, a następnie od 1932 roku kontynuował pracę w Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci. Zatem idea wzmacniania roli ludności wiejskiej w świadomości i działaniach obywatelskich jest kontynuacją tradycji mającej na tym terenie niemal sto lat.

 

Swoje działania adresujemy przede wszystkim do społeczności lokalnej Nowych Sadów. Kolejną grupą są mieszkańcy Gminy Fredropol, zaś trzecią mieszkańcy miast, pragnący poznać kulturę ludową w jej materialnej i niematerialnej odsłonie. Uczymy się praktycznie, czyli w formie warsztatowej, popularyzujemy tradycje, wierzenia i obrzędowość doliny Wiaru. Działamy na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego gminy Fredropol.

Działamy w obszarze:

 • zachowania tradycyjnego rzemiosła (snycerka, ciesielka, stolarka, wiklina);
 • wspierania i zachowanie tradycji (obrzędowość doroczna i rodzinna, medycyna i sztuka ludowa);
 • wspierania i zachowania tradycji muzycznej doliny Wiaru.

Zarząd Fundacji

Nasz zespół

Olga Solarz

Fundatora i Prezeska Zarządu Fundacji Magia Karpat

Dr etnologii, publicystka, badaczka dziedzictwa materialnego i niematerialnego, autorka i redaktorka 6 książek o dziedzictwie pogranicza polsko-ukraińskiego, przez 8 lat członek zarządu Stowarzyszenia Magurycz, w ramach którego pracowała przy ponad 50 projektach związanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego, w tym inwentaryzacyjnych na polskich cmentarzach w Gruzji, Bośni i Hercegowinie oraz w Ukrainie. 

Przez 14 lat wykładowczyni w PWSW w Przemyślu; od grudnia 2020 roku prowadzi blog Magia Ludowa Karpat, popularyzujący kulturę materialną i niematerialną Karpat i Pogórza Przemyskiego.

Piotr Pawliszcze

Wiceprezes Zarządu Fundacji Magia Karpat

Planista i analityk w zarządzaniu projektami, filmowiec i reżyser filmów dokumentalnych. Twórca i reżyser Ukraińskiego Eksperymentalnego Teatru Kontakt w Gdańsku, działającego w latach 1989 – 1994. W latach 2006-2010 wykładowca na Studium Podyplomowym „Planowanie i kierowanie projektem europejskim” na Politechnice Gdańskiej.

Koordynator „Pierwszego Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych”  w 1994 r. w Gdańsku. współautor raportu dla Narodowego Instytutu Wolności „Uniwersytety ludowe – identyfikacja kluczowych obszarów problemowych”.

Lidia Iwaniuch-Śpiwak

Przewodnicząca Rady Fundacja Magia Karpat

 

Orest Śpiwak
Członek Rady Fundacja Magia Karpat

 

Fundacja Magia Karpat

Magic of the Carpathians Foundation.

Copyright © 2022. All Right Reserved emesstudio.pl

aaa